រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុថៃ លាលែងពីតំណែង ក្រោយចូលបម្រើការងារបាន២០ថ្ងៃ