សេចក្តីណែនាំរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ ស្តីពី វិធានការការពារ សន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ និងសុវត្ថិភាពសង្គម ក្នុងពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌ-បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ឆ្នាំ២០២០

សេចក្តីណែនាំរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ
ស្តីពី
វិធានការការពារ សន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈ
និងសុវត្ថិភាពសង្គម ក្នុងពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌ-បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ
ឆ្នាំ២០២០