ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញាលើកទី១៥ អាណាត្តទី៣