(វីដេអូ)កម្មវិធី៖ នាទីសន្តិសុខមាតុភូមិ ថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០