(វីដេអូ)កម្មវិធី៖ មិត្តនិងតន្ត្រីករ ថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០