(វីដេអូ)៖ ពិធីសម្ពោធរូបសំណាក ” ស្រ្តីកំពុងអង្គុយឱបកូន ” ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលប្រល័យពូជសាសន៍ជើងឯក