(វីដេអូ)៖ ពិធីបិទវគ្គហ្វឹកហ្វឺនបំប៉នជំនាញសង្គ្រោះ គ្រោះមហន្តរាយ វគ្គបំប៉នជំនាញកាំភ្លើងធំការពារអាកាស វគ្គបំប៉នជំនាញកាំភ្លើងធំ និងបើកវគ្គបំប៉នពង្រឹងរៀបរយ កងអន្តរាគមន៍ វគ្គយុទ្ធវិធីយុទ្ធដំណើរទ័ពថ្នាក់វរសេនាតូច