(វីដេអូ)៖ វេទិកាសាធារណៈថ្នាក់ជាតិដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងគាំទ្រការអនុវត្ត កម្មវិធីនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី៤

https://youtu.be/UK4mhxtzrF4