(វីដេអូ)៖ សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថានីយ៍

https://youtu.be/lCt9MxQ_290