(វីដេអូ)៖ សេចក្តីជូនដំណឹងបន្ថែម ស្តីពីយន្តការទូទាត់ ថ្លៃធ្វើតេស្តរកមេរោគកូវីដ-១៩