ក្រសួងអប់រំ យុវជននិងកីឡា ចេញសេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីការបើកដំណើរការឡើងវិញ គ្រឹះស្ថានសិក្សាឯកជនក្នុងដំណាក់កាលទី២

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០–