សេចក្តីណែនាំ ស្តីពី ការរៀបចំពីធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌ និងពង្រឹងវិធានការការពារសុវត្ថិភាពសង្គម ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩

សេចក្តីណែនាំ

ស្តីពី

ការរៀបចំពីធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌ និងពង្រឹងវិធានការការពារសុវត្ថិភាពសង្គម

ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩