កីឡាករ៣នាក់នៃក្លិប Atalanta លេងក្នុងលីគសេរី A របស់អ៉ីតាលី បានឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩