គិតត្រឹមម៉ោង ៧ព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ទី០១ ខែកញ្ញា អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩លើពិភពលោកឡើងជិត ២៦លាននាក់