លទ្ធផលម្សិលមិញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះថា កម្ពុជាបន្តគ្មានជាសះស្បើយ និងឆ្លងថ្មីកូវីដ១៩