លោក ស៊ីនហ្សូ អាបេ ធានាដល់លោក ដូណាល់ ត្រាំ អំពីសម័្ពន្ធភាពរវាងជប៉ុន និង អាម៉េរិក

https://youtu.be/Cm2CGgX5phs