ប្រមុខការទូតចិនច្រានចោលការព្រួយបារម្ភរបស់អឺរ៉ុបអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅតំបន់ស៊ីនជាំង