ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយុនហាប់ផ្សាយថា កូរ៉េខាងត្បូងនិងកម្ពុជា នឹងបើកការចរចារជុំទីពីរលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីក្នុងសប្ដាហ៍នេះ

https://youtu.be/sDaS-7aDuMc