កិច្ចប្រជុំពិភាក្សារវាងគណៈកម្មការនៃព្រឹទ្ធសភា និងរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ