(វីដេអូ)កិច្ចសម្ភាសន៍ លោក ង៉ា​ លីហុង ប្រធានមន្ទីរធនធានទឹក និងឧត្តុនិយមខេត្តប៉ៃលិន ស្តីពី៖ វិស័យធនធានទឹកក្នុងខេត្តប៉ៃលិន ថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០