ករណីផ្ទុះដ៏កម្រើកនៅលីបង់តួលេខអ្នកស្លាប់កើនដល់ 190 នាក់ និងរបួសជាង 6500 នាក់