គ្រោះទឹកជំនន់នៅឥណ្ឌា ផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សយ៉ាងហោច 8 នាក់ខណៈជាង 7000 នាក់ទៀតត្រូវបានជម្លៀសរកទីសុវត្ថិភាព