ក្រុមហ៊ុន person & people group ចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការវិនិយោគនៅកម្ពុជា