បទយកការណ៍ស្ដីពី «ការប្រើប្រាស់ឡសម្រាប់សម្ងួតស្រូវ បានជួយជំរុញ ការនាំអង្ករចេញឲ្យសម្រេចបានតាមផែនការ»

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ដោយលោក ស្រី សន សាវិន