ហ្វីលីពីនរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងថ្មីៗនៃCOVID-19ជាង៤ពាន់នាក់ និងស្លាប់ថ្មី១០២នាក់