ភាគីថៃបិទច្រកព្រំដែនខ្លងលឹករយៈពេល៤ថ្ងៃមិនឲអាជីវករខ្មែរចូល