មីយ៉ាន់ម៉ាបន្ដរកឃើញករណីឆ្លងCOVID-19ថ្មីៗក្នុងស្រុកបន្ថែមទៀត