គ ជ ប ចេញសេចក្ដីណែនាំពីការចាត់វិធានការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ក្នុងអំទ្បុងពេលពិនិត្យឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ២០២០