គណៈកម្មការអន្ដរក្រសួងប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ប្រជុំពិភាក្សាសម្រួលការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រំដែនរវាងជប៉ុន និងកម្ពុជា