សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីករណីព្យាបាលជាសះស្បើយ ចំនួន ០១នាក់និងករណីវិជ្ជមាន០១( 31 08 20)

https://youtu.be/C5JexFNoUUo