គិតត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យ អ្នកស្លាប់ដោយសារ ទឹកជំនន់ នៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានចំនួន១៣៤នាក់