គិតត្រឹមម៉ោង ៧ព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ទី៣១ ខែសីហា អ្នកឆ្លង កូវីដ១៩លើពិភពលោកឡើងជាង២៥លាន៣សែន នាក់ហើយ