នៅមុនដំណាច់ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រសួងយុត្តិធ៌មអះអាងថា នឹងបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតាមសាលាដំបូងរាជធានី-ខេត្ត