នៅប្រទេសថៃម្សឹលមិញ ក្រុមអ្នករាជា និយមប្រមាណជាង១ពាន់នាក់ ចេញមកបង្ហាញការគាំទ្រដល់របបរាជានិយម