គិតត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យ មនុស្សយ៉ាងហោច៨នាក់បានស្លាប់ ដោយដារគ្រោះទឹកជំនន់នៅប្រទេសឥណ្ឌា

https://youtu.be/p4khKcZvv0M