អគ្គិភ័យនៅផ្សារណាត់ខេត្តបាត់ដំបងកាលពីយប់មិញនេះ ដោយសារឆ្លងចរន្តអគ្គិសនី

https://youtu.be/pCFONUtrkF8