អភិបាលខេត្តកំពតដឹកនាំប្រជុំពិនិត្យលើគុណភាពប្រសិទ្ធភាពការងារប្រមូលសំរាម