ពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យដំំណើរការមជ្ឈមណ្ដលពាណិជ្ជកម្ម «ដារាសំណាង» ខេត្តព្រះសីហនុ