(វីដេអូ)កម្មវិធី៖ ទីក្រុងល្អចរាចរណ៍មានសុវត្ថិភាព ថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០