(វីដេអូ)កម្មវិធី៖ ប្រទេសខ្ញុំ ទេសចរណ៍ខ្ញុំ ប្រធានបទ​ ភោជនីយដ្ឋានស្មៅទន្លេ ថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០