(វីដេអូ)កម្មវីធី៖ ទម្រង់សិល្បៈបុរាណខ្មែរ អាយ៉ៃរឿង៖«ដង្ខៅព្រើល វគ្គ៣ ចប់»