(វីដេអូ)កម្មវិធី៖ ស្បៃរាត្រី ថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០