(វីដេអូ)កម្មវិធី៖ ទំនើបភាវូបនីយកម្មខ្មែរ កិច្ចសម្ភាសន៍ស្តីពីសារសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជា-ចិន ថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០