(វីដេអូ) កម្មវិធី៖ វប្បធម៌ និងសាសនា ប្រធានបទ អត្ថន័យពិធីចូលព្រះវស្សា ថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០