លោក ដូណាល់ ត្រាំនឹងប្រកាសពីការទិញឧបករណ៍ធ្វើតេស្ដរកកូរ៉ូណាឆាប់រហ័សដែលមានតម្លៃសរុប៧៥០លានដុល្លារ