មន្រ្ដីជនពិការថ្លែងថា៖ជនពិការក្រីក្រសូមទៅស្នើរសុំប័ណ្ណសមធម៍ក្រនៅសាលាឃុំ ឬ សង្កាត់