អ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានច្រានចោលចំពោះការមួលបង្កាច់ថារាជរដ្ឋាភិបាលបិទសិទ្ធិនិយាយពីព្រំដែន