អ្នកផ្ដល់ឈាមធ្លាក់ចុះជាង១០ភាគរយខណៈតម្រូវការឈាមកើនទ្បើងជាង២០ភាគរយក្នុងពេលកូវីដ១៩