(វីដេអូ)៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍៖ ក្នុងបរិបទថ្មីនេះ អ្នកបម្រើការក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ ចាំបាច់ត្រូវចេះប្រើអនឡាញ និងអនុវត្តតាមវិធានសុវត្ថិភាព