(វីដេអូ)៖ កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងារ រវាងគណៈប្រតិភូគណៈកម្មាការនីតិកម្ម និងយុត្តិធម៌ នៃរដ្ឋសភា និងរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ